Actualitate

ANI-Incompatibilitate – 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a șase persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

DEUTSCH PETRU-MARTIN,

Șef secție în cadrul Institutului de Boli cardiovasculare Timișoara, Județul Timiș

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie  2016 – 11 noiembrie 2020, a deținut simultan cu funcția de Șef secție în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara, și calitatea de asociat, respectiv funcția de administrator, în cadrul a două societăți comerciale.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art.185, alin. (15) coroborate cu prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

COTEANU LIANA DANIELA,

Funcționar public în cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 februarie – 01 mai 2018, a exercitat simultan cu funcția publică de execuție de inspector social în cadrul Compartimentului Control Intern și Managementul Calității și funcția de coordonator activități în echipa de implementare a proiectului „INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (1), alin.(2), lit.a), și alin. (2 ^2) din Legea nr.161/2003

PALEA EMANUEL,

fost Director și actual Consilier parlamentar în cadrul Filialei Sud – Muntenia a Autorității Electorale Permanente

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 iulie – 05 noiembrie 2020, a deținut simultan funcția de consilier parlamentar la Filiala Sud – Muntenia a Autorității Electorale Permanente și calitatea de membru al unui partid politic.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 102, alin (9) din Legea nr. 208/2015.

CUMPĂNĂȘOIU ION MILORAD,

Primar și fost Consilier Local al Orașului Berbești, Județul Vâlcea 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 iunie 2017 – 10 mai 2018, a exercitat simultan cu funcția de consilier local și funcțiile de Director și Manager în cadrul unei societăți comerciale  al cărei acționar unic este Consiliul Județean Vâlcea.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit.  d) din Legea nr. 161/2003

NICULAE NICULAE,

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dragodana, Județul Dâmbovița

INCOMPATIBILITATE

În perioada 31 martie 2017 – 03 decembrie 2020, a deținut simultan cu funcția de consilier local și pe cea de consilier superior (funcționar public) în cadrul Primăriei Orașului Găești, județul Dâmbovița.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin.  (2), lit. a)  din Legea nr. 161/2003.

ORĂȘANU DANIELA RODICA,

fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dudești, Județul Brăila

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată  deține calitatea de titular întreprindere individuală, a prestat servicii pentru Primăria Comunei Dudești, județul Brăila, în valoare totală de 26.354,32 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

– art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

– art.94, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (2^2) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „ (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […];(2^2) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, […], cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.

– art. 102, alin (9) din Legea nr. 208/2015, potrivit căruia „personalul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente cu statut de funcționar public parlamentar nu poate face parte din partide politice sau formațiuni politice.”

– art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: … funcția de … director… manager … la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interese județean ori înființate sau aflate sub autoritatea consiliului județean … în cazul consilierului local …”;

– art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcţia de […] administrator, […] la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, […] cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte […]”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Citeste si...